Αρχική > Διαμονή > Όροι κρατήσεων

Όροι κρατήσεων

Οι προσφερόμενες τιμές μπορούν να αλλάξουν μέχρι τη στιγμή της κράτησης, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των δωματίων. Η κάθε προσφορά ισχύει για διάστημα πέντε ημερών απο την αποστολή της. Η προκαταβολή είναι απαραίτητη προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κράτηση. Βάσει των κανονισμών του ΕΟΤ, μπορεί να είναι ίση με το είκοσι έως είκοσι πέντε τις εκατό (20% - 25%) του συνολικού ποσού, ανάλογα με την περίοδο της κράτησης. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εκτός εάν γίνει ακύρωση (βλέπε όρους ακυρώσεων) και παρακρατείται από το συνολικό ποσό. Καταβολή της προκαταβολής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας. Διάφορες κρατήσεις ή προμήθειες τραπεζών επιβαρύνουν τον πελάτη. Η κράτηση θα ακυρωθεί αυτόματα εάν δεν εγκριθεί το ποσό από την πιστωτική κάρτα.

Ακύρωση κράτησης δωματίου ή διαμερίσματος

Ο πελάτης οφείλει:
α) Nα δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του.
β) Nα διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης.

Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε.

Αν υπάρξει προειδοποίηση από τον πελάτη προς τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

Ώρες άφιξης και Αναχώρησης

H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης. H ημέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, αλλά ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η μεσημβρινή ώρα. Παραμονή πέραν από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας. Aν αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.

Θέματα ασφαλείας

O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους. Για τα λοιπά αντικείμενα που προσκομίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του. Eπίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ).

book now
Ξενώνας Κυψέλη - Κυψέλη Άρτας - Τηλ. & Fax (26850) 71100 - Κιν. 6972716868 & 6972445322 - email: info@xenonaskypseli.gr
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
@ 2010 - Ξενώνας Κυψέλη created by Micronet